Hᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̂́ɪ ʙᴏ̉ “ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ”, Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴀ̣ ɢᴀ̂̃ᴍ “Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̂̀ʏ” ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ đᴀ̣̆ᴛ ɢᴀ̂́ᴘ ʟɪ̣ᴄʜ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ

Sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ʟᴀ̆́ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ đᴀ̃ …

Read More